Egyéb

Be kell tiltani a ciánalapú bányászatot Európában!

Be kell tiltani a ciánalapú bányászatot Európában!

2015. 05. 06.

A ciánlúgzás (vagy cianidos lúgzás) olyan kohászati technológiának minősülő kémiai eljárás, melyet fémtartalmú ásványok feldolgozása során – elsősorban alacsony fémtartalmú ércekből – arany kinyerésére alkalmaznak. Hideg kohászati technológia, melyet a nagymennyiségű nyersanyagszállítás csökkentése érdekében általában a bányászat helyszínén vesznek igénybe. A cián minden biológiai szervezet számára erős méreg. Az emberi szervezetbe jutva 60-80 milligramm már 2-3 órán belül fulladást és halált okoz. A veszélyesség legnagyobb mértékben a zagytározók üzemeltetésénél jelentkezik elszivárgás, átömlés vagy gátszakadás formájában. A zagytározókban esetenként millió köbméteres nagyságrendben halmoznak fel meddőt, amely mindig tartalmaz a technológiából visszamaradó ciánvegyületeket. Ezek egy része a napfény hatására az idő előrehaladtával kevésbé toxikus anyagokká bomlik le, de teljes eltűnésükkel nem lehet számolni. Éppen ezért környezetvédelmi szempontból beláthatatlanok az esetleges negatív következmények.
Európában a legnagyobb cián- és nehézfém-szennyezés 2000. január 30-án következett be, amikor a romániai Nagybánya közelében az arany kioldásával foglalkozó üzem zagytározó gátja átszakadt, a méreg pedig a Tisza folyóba került, elpusztítva annak szinte az egész élővilágát. 2009. december 8-án a Magyar Országgyűlés kimondta a cianidos bányászati technológia tilalmát Magyarországon. Viszont az Európai Unió 2006-ban csupán a ciánt használó technológiák környezetvédelmi előírásait szigorította meg. Az utóbbi években ugyancsak Romániában, mégpedig az Erdélyi-szigethegységben, Verespatakon történtekpróbálkozások egy nagyszabású kitermelés beindítására.
A hivatkozott EP-határozat 5. évfordulója alkalmából Tőkés László erdélyi képviselő több kollégájával együtt közös folyamodványban fordult az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosához, Karmenu Vellához, azt kérve, hogy az európai bizottság minél hamarabb szerezzen érvényt a parlament határozatának. Nyomatékosan felhívták a biztos figyelmét arra, hogy az európai törvényhozás egyértelmű felszólítása ellenére a Bizottság mint végrehajtó szerv mindmáig adós a végrehajtással.
 
 
Mellékeljük az európai parlamenti képviselők által aláírt angol nyelvű folyamodványt, valamint annak fordítását.
 
Brussels, 5 May, 2015
Mr. KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries
SUBJECT: Request to ban the use of mining technologies based on cyanide in the European Union.
 
Dear Commissioner,
To ensure that mining activity does not compromise the balance and dynamics of ecosystems and endanger biodiversity and human health, we need to prevent and limit the risk and harmful effects of certain practices and mining techniques. Such is the case of technologies for extracting gold using huge amounts of cyanide, a highly toxic chemical, classified as one of the main pollutants in Annex VIII of Directive 2000/60, which establishes a Community framework on water policy, and that can have a catastrophic and irreversible impact on human health, the environment and biodiversity.
Some of Europe’s most impressive biodiversity reserves – regions like Lapland, Galicia, Halkidiki or Transylvania – are threatened by cyanide-based mining projects. As you must know, the biggest cyanide-based mine is planned to be open in Rosia Montana (Verespatak), Romania in spite of large national and international opposition to the project. Millions of European citizens in Greece, Romania, France, Spain, Turkey, FYROM, Slovakia, the Czech Republic, Bulgaria and Finland are to be confronted with cyanide-based mining technologies that could endanger their water resources. Europe is on the verge of becoming one of the most affected gold-mining regions on Earth.
 Over the past 25 years, there were more than 30 major accidents related to cyanide spills around the world and there is no real guarantee that a similar accident will not occur, especially given the increase in extreme weather conditions, such as intense and frequent rainfall, as foreseen in the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.In October 2000, the Berlin Declaration has already specifically alerted the population with regard to security problems when using cyanide in the process of gold extraction.
Whereas there are alternative technologies to the use of cyanide in mining, in the European Parliament Resolution of 5 May 2010 the EP agreed to ask the Commission to introduce "the complete ban of the use of cyanide mining technologies in the European Union before the end of 2011, as it is the only safe way to protect our water resources and ecosystems against cyanide pollution from mining activities”. In response to this demand, some EU countries such as Germany, Hungary, the Czech Republic and Slovakia have already incorporated the ban on the use of cyanide in mining into their legislation. Let 2015, the fifth anniversary, be a strong reminder that the demands in the 2010 EP Resolution, while passed with an overwhelming majority, still remain to be addressed on a European level.
Considering that the fulfillment of the aims of the EU under the Framework Directive on water policy, that is, to get a good chemical status and to protect water resources, as well as the protection of biological diversity can only be achieved through the ban on cyanide mining technologies, Members of the European Parliament and Political organizations in Europe, we request the European Commission to put a total ban on the use of mining technologies based on cyanide in Europe as soon as possible.
Thank you for considering our concerns and please take action accordingly.
 
László TŐKÉS, EPP
András GYÜRK, EPP
József SZÁJER, EPP
Kinga GÁL, EPP
Norbert ERDŐS, EPP
Ádám KÓSA, EPP
Andrea BOCSKOR, EPP
Tamás DEUTSCH, EPP
György HÖLVÉNYI, EPP
Andor DELI, EPP
Csaba SÓGOR, EPP
Gyula WINKLER, EPP
Pál CSÁKY, EPP
Patricija SULIN, EPP
Nessa CHILDERS, S&D
Hugues BAYET, S&D
Ricardo SERRAO SANTOS, S&D
Jose Inacio FARIA, ALDE
Pavel TELICKA, ALDE
Marian HARKIN, ALDE
Benedek JÁVOR, Greens/EFA
Bart STAES, Greens/EFA
Claude TURMES, Greens/EFA
Molly SCOTT CATO, Greens/EFA
Paloma LOPEZ BERMEJO, GUE/NGL
Anja HAZEKAMP, GUE/NGL
Lidia SENRA RODRÍGUEZ, GUE/NGL
Eleonora EVI, EFDD
Zoltán BALCZÓ, NI
Ana MIRANDA, Former MEP, GREENS/EFA

György SCHÖPFLIN, EPP
Ildikó GÁLL PELCZNÉ, EPP 

 
 
Európai Bizottság
Karmenu Vella
környezetpolitikáért, tengerügyekért és halászati politikáért felelős biztosnak
 
 
Tárgy: A ciánalapú bányászati technológiák betiltása az Európai Unió területén
 
           
           
Tisztelt Biztos úr!
 
            Annak érdekében, hogy a bányászat ne jelenthessen veszélyt az ökoszisztéma egyensúlyára és fejlődésére, illetve ne jelentsen fenyegetést a biológiai sokféleségre és az emberi életekre, akadályozni és korlátozni szükséges a kockázatos és ártalmas bányászati eljárásokat. Ilyen veszélyes bányászati eljárás például az aranybányászatban meghonosított ciánalapú technológia, melynek során hatalmas mennyiségű ciánt használnak fel a nemesfém kinyeréséhez, egy súlyosan mérgező vegyület formájában, amely a vízpolitika területén a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. számú melléklete értelmében „fő szennyező anyagnak” minősül, melynek katasztrofális és visszafordíthatatlan hatása lehet az emberi egészségre és a környezetre, ekképpen a biológiai sokféleségre is.
  
            A ciánalapú bányászat jelenleg Európa legszebb védett tájait – például Lappföldet, a spanyolországi Galiciát, a Chalkidiki-félszigetet vagy Erdélyt – veszélyezteti. Tudnia kell, hogy a vehemens bel- és külföldi tiltakozás ellenére, a legnagyobb ciántechnológiás bányát a romániai Verespatakon akarják megnyitni. Görögország, Románia, Franciaország, Spanyolország, Törökország, Macedónia, Szlovákia, Csehország, Bulgária és Finnország sokmillió polgárának ivóvízkészleteit veszélyezteti a ciános aranybányászati technológia. Európa egy hajszálnyira áll attól, hogy a világ legfenyegetettebb aranybányászati helyszínévé váljék.  
 
Az elmúlt 25 évben világszerte több mint 30 nagyobb cianid-szivárgással járó baleset fordult elő, és nincs biztosíték arra, hogy a jövőben nem történnek hasonló szerencsétlenségek, figyelembe véve az egyre sűrűbben bekövetkező szélsőséges időjárási körülményeket, többek között a gyakori erősen csapadékos időszakokat, amint azt az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik értékelő jelentése is előrevetíti. Már a 2000 októberében kiadottBerlini Nyilatkozat is felhívta a közvélemény figyelmét az arany cianidos kinyerésének fokozott veszélyeire.
 
Tekintettel arra, hogy léteznek alternatív módszerek a cianidos technológiát alkalmazó bányászat helyettesítésére, az Európai Parlament 2010. május 5-i Határozata arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy „kezdeményezze a cianidos bányászati technológiák teljes betiltását az Európai Unióban 2011 vége előtt, mivel ez az egyetlen biztonságos módja vízkészleteink és ökoszisztémáink bányászati tevékenységekből fakadó cianidos szennyeződéstől való védelmének”. Az európai parlamenti határozat nyomán Németország, Magyarország és Csehország már betiltotta a ciános bányászati eljárást. A határozat elsöprő többséggel való megszavazásának 5. évfordulóján viszont tisztelettel emlékeztetjük arra, hogy a benne felvetett aggodalmakra és követelésekre a mai napig sem született európai szintű megoldás.  
 
Továbbra is úgy véljük, hogy a vízügyi keretirányelv hatálya alá tartozó uniós célok – nevezetesen a vízkészletek jó kémiai állapotának elérése és a vízkészletek, valamint a biológiai sokféleség megőrzése – tiszteletben tartását csak úgy lehet megvalósítani, hogyha egyszer s mindenkorra betiltják a cianidos bányászati technológiákat. Alulírott európai parlamenti képviselők és európai politikai csoportok képviselői ezért felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy mielőbb tiltsa be a ciántechnológia alkalmazását az Európai Unióban.
 
Köszönjük, hogy fontolóra veszi aggodalmainkat, és annak megfelelően cselekszik.
 
 
Brüsszel, 2015. május 5.
 
TŐKÉS László, EPP
GYÜRK András, EPP
SZÁJER József, EPP
GÁL Kinga, EPP
ERDŐS Norbert, EPP
KÓSA Ádám, EPP
BOCSKOR Andrea, EPP
DEUTSCH Tamás, EPP
HÖLVÉNYI György, EPP
DELI Andor, EPP
SÓGOR Csaba, EPP
WINKLER Gyula, EPP
CSÁKY Pál, EPP
Patricija SULIN, EPP
Nessa CHILDERS, S&D
Hugues BAYET, S&D
Ricardo SERRAO SANTOS, S&D
Jose Inacio FARIA, ALDE
Pavel TELICKA, ALDE
Marian HARKIN, ALDE
JÁVOR Benedek, Greens/EFA
Bart STAES, Greens/EFA
Claude TURMES, Greens/EFA
Molly SCOTT CATO, Greens/EFA
Paloma LOPEZ BERMEJO, GUE/NGL
Lidia SENRA RODRÍGUEZ, GUE/NGL
Anja HAZEKAMP, GUE/NGL
Eleonora EVI, EFDD
BALCZÓ Zoltán, NI
Ana MIRANDA, Former MEP, GREENS/EFA

György SCHÖPFLIN, EPP
Ildikó GÁLL PELCZNÉ, EPP